Memorial sculptures                                                                                by Deran Wright

...Lest we forget...

Fallen Firefighter Memorial

Fallen Police Officer Memorial

Watchful Gaze lion sculpture by Deran Wright

© 2020 by Deran Wright. All rights reserved.